Силна молитва към арх. Михаил

Силна молитва към арх. Михаил

Публикувам една оригинална молитва към Арх. Михаил, от староруски източници. Също съм добавила и превода ѝ, но това на което искам да обърнете внимание е последното изречение, пояснение от автора, който дава молитвата: Ако я чете всеки ден човек чист, тя ще го спаси, но ако не е чист, то той ще умре и душата му ще се погуби. Това е правилото във всичко: за да не смее нечестния и грешния, този който осъзнато прави злини да чете дори молитвите си. Помислете над това!

Ето и молитвата, желая ви да я четете спокойно и да бъдете благословени!
ПП: Първо е оригиналът от книгата, след това е моят превод, над който дълго се старах. 🙂

арх. Михаил

№ 10b. Молитва Михаилу Архангелу Грозному Воеводѣ Небесныхъ силъ.

Господи Боже Великій Царю Безначальный, Пошли Господи Архангела своего Михаила на помощь рабу своему (имя рекъ) изъяти мя отъ врагъ моихъ видимыхъ и невидимыхъ. Господенъ Архангеле Михаиле, излей мира благого на раба своего (имя рекъ).

О, Господенъ Великій Архангеле Михаиле, демоновъ сокрушителю запрети, всѣхъ враговъ борющимся со мною, сотвори ихъ яко овцы и сокруши ихъ яко прахъ предъ лицомъ вѣтра. О, Господенъ Великій Михаила Архангела шестикрылатіи первый княже и воевода небесныхъ силъ Херувимъ и всѣхъ святыхъ. О, Чудный Архангеле Михаиле, Хранителю Неизреченный, буди ми помощь во всемъ: во обидахъ, въ скорбяхъ, въ печалехъ, въ пустыняхъ, на распутіи и на рѣки и на моря тихое пристанище, избави мя Великій Михаиле Архангеле, отвсякія прелѣсти дьявольскія егда услыши мя грѣшнаго раба своего (имя рекъ) молящагося тебѣ и призывающаго имя Твое Святое.

Ускори на помощь мою и услыши молитву мою. О, Великій Архангеле Михаиле, побѣди вся противящіяся мне силою чеснаго и животворящаго Креста, Господня Молитвами Пресвятыя Богородицы и Святыхъ Ангелъ и Святаго Великаго Николая Чудотворца и Святаго Пророка Ильи и Святыхъ Великомученикъ Никиты и Евстафія и Преподобныхъ отцовъ Святыхъ Святителей и мученикъ и всѣхъ святыхъ небесныхъ силъ. Аминь.

О, Великій Архангеле Михаиле помози мнѣ грѣшному рабу своему (имя рекъ) избави мя оттруса и потопа, огня и меча и отъ напрасныя смерти и отвсякаго зла, и врага льстивагo, отъ бури наносныя и отъ лукаваго избави мя, Великій Михаиле Архангеле Господенъ, всегда ныне и присно и вовѣки вѣковъ аминь.

Аще который человѣкъ котораго дни прочятаетъ молитву сію и того дни не прикоснется къ нему дьяволъ незлой человѣкъ, нилѣностію блазнится сердце его аще или человѣкъ преставится отъ житія сего, то надъ душой его не приметъ силы.

арх. Михаил

№ 10b. Молитва към Архангел Михаил Страшни, водач на небесните сили.

О, Господи Боже, Великият, Милостивият Цар, Безначален и Безкраен, Изпрати Твоя Архангел Михаил да помогне на Твоя раб (кажи името), да ме отведе /отклони/ от моите врагове, видими и невидими. О, Господи Архангеле Михаиле, излей благ мир върху Твоя раб (кажи името).

О, свети Господен Архангел Михаиле, забрани на демоните, на всички врагове, които се борят срещу мен, направи ги като овце и ги смачкай като прах пред лицето на вятъра. О, Господен, Велики Михаиле, Архангеле, шестокрили първенец и военачалник на небесното войнство, херувимите и всички светии, о, чуден пазителю Архангел Михаиле, хранителю неназован, бъди ми помощник във всичко: в скръб, в неволя, в тъга, в пустини, по реки и морета тихо убежище, избави ме, Архангеле Михаиле, от всички злини на дявола, когато чуеш мен, твоя грешник (кажи името), който ти се моли и призовава твоето свято име, побързай да ми помогнеш и чуй молитвата ми.

О, велики архангеле Михаеле, надвий всички, които ми се противопоставят, чрез силата на твоя чист и животворящ Кръст, Господи, чрез молитвите на Пресвета Богородица и твоите светии, молитвата на Пресвета МАЙКА БОГОРОДИЦА, на Светите Ангели, на Свети Николай Чудотворец, на Светия пророк Илия, на Светите великомъченици Никита и Евстатий, на монасите отци на Светите Патриарси и мъченици и на всички свети небесни йерархии. Амин.

О, свети Архангеле Михаеле, помогни, свети служителю, на мен грешния (кажи името), спаси ме от бурята, потопа, огъня, меча и от напразна смърт и от всяко зло, и от злия враг, от всички ветровити бури и от лукавия, о, свети Архангеле Господен Михаиле, во веки веков, амин.

Ако всеки ден човек чете тази молитва и нито един зъл дявол не го докосне, сърцето му ще бъде блажено, или човекът ще бъде умъртвен от този живот, /като/ той няма да получи власт над душата си.

Завороры, обереги.
Спасительныая молитвы и проч. 1907 г., Николай Виноградовъ

ПП: /добавено по-късно/Ето и един по-удачен превод, предоставе от г-жа Илияана Атанасова, за което сърдечно благодаря.

Господи Боже Велики Цар Безначален, изпрати Господи архангела твоя Михаил на помощ на раба Твой (име) да ме пази от врагове мои, видими и невидими. Господи Архангел Михаил, благото на мира излей Ти на своя раб ( име). О, Господен Велик Архангел Михаил, демоните разрушители забрани, всички врагове борещи се с мен сътвори като овце и ги унищожи като прах пред лицето на вятъра.О, Господи Велики Михаил Архангелшестокрилий първи княз и воевод на небесните сили Херувим и всички светии. О , Чуден Архангел Михаил, Пазител Неизречен, бъди ми помощ във всичко: в обиди, в скърби, в тъга, в пустини, на кръстопът, и по реки, и по морета тихо пристанище, избави ме Велики Архангел Михаил от всички съблазни на дявола, когато чуеш мен грешния Твой раб (име) , който на Теб се моли и Твоето Свято име призовава.Ускори помощта си и моята молитва чуй.О, Велики Архангел Михаил, победи всички, които ми се противопоставят, със силата на Честния и Животворящ кръст, Господните молитви на Пресвета Богородица и Светите Ангели и Свети Велик Николай Чудотворец и Свети пророк Илия и Свети Великомъченици Никита и Евстатий, и Преподобните отци на Свети архиереи и мъченици и всички свети Небесните Сили.Амин.О, Велики Архангел Михаил , помогни на твоят грешен раб (име) избави ме от трусове и потоп, огъня и меча, и суетна смърт, от всяко зло, от ласкателен враг, от бури ветровити и от лукавия избави ме Велики Михаил Архангел Господен, винаги, сега и во веки веков.Амин“.